swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

Dubbelporös filtrering/Dual Porosity Filtration (DPF)

​DPF är en reningsanläggning för rening av dagvatten.

Väg- och takvatten kan innehålla förorenande ämnen (t.ex. tungmetaller, suspenderande ämnen, bekämpningsmedel eller PAH:er) från kontakt med asfalt, betong eller liknande ytor som är problematiska för miljön. Därför kan regnvattnet inte utan vidare återanvändas för rekreativa ändamål.​

Genom att rena dagvattnet med en dubbelporös filtreringsanläggning kan vattnet användas för rekreativa syften i fontäner, åar och sjöar. Vattnet blir så rent att det kan ledas till särskilt känsliga recipienter.

Utöver att vattnet kan återanvändas avlastas även kloaksystemet. På så sätt slipper reningsanläggningarna behandla vatten som bara är lätt förorenat och man slipper pumpa runt vattnet.

I Allerøds kommun på Själland (Danmark) leds vattnet t.ex. till en ny sjö som ska hysa stora vattensalamandrar och andra arter som kräver rent vatten.​​

Anläggningens uppbyggnad

Principen bakom dubbelporös filtrering (DPF) är inspirerad av naturen där nederbörden på sin sipprande väg från ytan till grundvattnet renas av kalken i jorden. Men man behöver inte vänta de 20-30 år som naturen tar på sig att genomgå processen. I WaterCares DPF-system sker reningen nästan horisontellt. Tack vare en liten nivåskillnad i anläggningen kan tyngdkraften göra jobbet. Nivåskillnaden beskrivs tekniskt med den hydrauliska gradienten som är 10 0/00. Före själva reningen rinner vattnet in i en uppsamlingsbassäng som​

även fungerar som sandfång. Härifrån leds vattnet in i en serie lådor som var och en

innehåller flera skikt med plattor ovanpå varandra. På plattorna finns särskilda uppsamlingsskikt.

Efter den sista DPF-lådan rinner det renade vattnet in i en utloppsbrunn. Sedan kan det ledas till en recipient eller användas för rekreativa ändamål. Inga kemikalier används i anläggningen och pumpar eller dylikt behövs inte. Underhållet består av två årliga spolningar och reningar av förfilterlådan genom ett spolrör. Det görs från terräng med en vanlig slamsug. Den kalk som utgör sorbenten i anläggningen byts vart 15:e-20:e år och kan utföras utan att lådorna behöver grävas fria.​​​​​

Teorin bakom anläggningen är utvecklad av Marina Bergen Jensen, professor på Köpenhamns universitet. WaterCare har designat och kommersialiserat lösningen och dessutom köpt licensrättigheterna till försäljning och produktion.

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR