swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Våra experter står till förfogande med rådgivning

Rådgivningen är kostnadsfri

och inte bindande

Kontakta:

WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Tfn +45 70 25 65 37

info@watercare.dk

​HMR – Heavy Metal Remover
​(avlägsnande av tungmetaller)

​WaterCare Filtrations HMR-anläggning är en reningslösning för avlägsnande av tungmetaller. Anläggningen används t.ex. för att avlägsna tungmetaller från vatten från takytor och takrännor av t.ex. koppar och zink.

Problem:

Byggnader med takmaterial och fasader av koppar, zink eller bly ger arkitekturen en särskild dimension och en känsla av något gediget och bestående. Koppar och zink användas fortfarande på byggnader, men en ökad medvetenhet om dessa tungmetallers skadliga effekt på vattenmiljön har gett arkitekter, ingenjörer och myndigheter nya utmaningar.

I länder som Tyskland, Schweiz och Holland är det förbjudet att avleda takvatten som innehåller zink och koppar utan föregående rening. Alla länder inom EU omfattas av ramdirektivet för vatten och måste därför se till att avlett takvatten som innehåller koppar, zink och bly uppfyller direktivets bestämmelser.

Watercare har följt debatten om användning av koppar och zink och har mot den bakgrunden undersökt en rad möjliga lösningar för avlägsnande av de upplösta tungmetallerna från regnvattnet. Djupgående

undersökningar av naturliga mineralers egenskaper som sorbenter, följt av många fullskalaförsök, har gett resultat med upp till 99,99 % avlägsnande av upplöst zink. HMR står för Heavy Metal Remover – avlägsnande av tungmetall. Watercares HMR är en ny lösning för eleganta byggnader så att de även kan omges av en naturlig vattenmiljö.​​​

WaterCares HMR-filtreringsanläggning

Takytor upp till 250 m2​

Var kan den användas?

​Det tungmetalhaltiga takvattnet från byggnaden kan efter rening i sandfång ledas genom HMR och direkt till recipient (sjöar, åar, kanaler, hamnar) eller för infiltration. Kontakta den kommunala miljömyndigheten för ett godkännande innan detta etableras. HMR Class 1 kan användas om mycket höga krav ställs på vattenkvaliteten medan HMR Class 2 används vid mindre höga krav.

Se schemat (tabell 1) för information om reningsförmåga. En typisk installation är nedgrävd och därmed nästan osynlig. Det krävs bara några få lock för byte av sorbent. Om regnvattensledningarna har tillräckligt stort fall fungerar Watercares HMR utan pump. Watercares HMR kan användas i områden med trafikbelastning och tål grundvattentryck till terräng.

Varför måste koppar och zink avlägsnas ur takvattnet?

Regnvatten är svagt syrahaltigt och har samtidigt låg halt av upplösta ämnen. Därför är det så aggressivt att det kan lösa upp zink, koppar och bly. Takvatten från tungmetallhaltiga ytor, t.ex. koppar, kan vid strömning till en recipient överskrida gränsvärdet med upp till faktor 10 000. Därför är rening en nödvändighet för att få en naturlig vattenmiljö. Exempelvis är utlakningen från ett koppartak i storleksordningen 2-20 g koppar per kvadratmeter tak per år. Det innebär att en m² koppartak årligen kan förorena 2-20 milj. liter vatten i kanaler och sjöar så att det överskrider gränsvärdet. Urlakningen från zinktakrännor eller zinktak ligger mellan 0,07-2,5 g zink per m² per år (Center for Miljøbeskyttelse, Köpenhamns kommun), vilket ger ett överskridande av gränsvärdet på upp till faktor 500 vid utledning till en recipient.

Om det finns zink och koppar i vattenmiljön i större koncentrationer blir miljön mycket giftig för vattenlevande organismer, både växter, djur och fiskar.​​

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

DK-5610 Assens

Danskt org-nr: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-post: info@watercare.dk

Order: ordre@watercare.dk

Faktura: bogholderi@watercare.dk

Se våra öppettider HÄR