WaterCare arbetar med FNs globala mål​

Alla 17 av de globala målen är viktiga för att nå slutmålet, men på WaterCare har vi valt att använda de fyra nedanstående globala målen som ett ramverk för vårt arbete med att minska företagets miljöavtryck. Dessutom har dessa fyra globala mål den mest naturliga kopplingen till WaterCares affärsmodell.​

6 Rent vatten och sanitet för alla

Vi tar ett aktivt ansvar för att säkerställa tillgång till vatten och sanitet för alla och hanterar det på ett hållbart sätt genom att fokusera på målen 6.1, 6.3 och 6.6 i FN:s globala mål för hållbar utveckling.​

Hur vi gör det: ​
Vårt arbete med SDG 6 innebär att utveckla stödjande lösningar för att skydda grundvatten från föroreningar och återanvända regnvatten för att spara rent dricksvatten. ​ Särskilda initiativ inkluderar samarbete med konsulter och allmännyttiga företag för att optimera vatten- och avloppsreningsverk, minska belastningen på reningsverk och miljöriktig avloppshantering. Dessutom utvecklar vi nya metoder och produkter för behandling av avloppsvatten och ytvatten.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi säkerställer anständiga arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, med särskilt fokus på delmålen 8.5 och 8.8. ​

Hur vi gör det: ​
Vårt arbete med SDG8 är inriktat på att skapa en positiv effekt på uppnåendet av SDG genom en aktiv hållning till social inkludering av människor från arbetsmarknadens utkant.​

​Specifikt erbjuder vi jobb till alla oavsett kön, ras, ålder eller social bakgrund. Vi tror att mångfald och inkludering stärker vår verksamhet och bidrar till att skapa en positiv samhällspåverkan. Vi arbetar också med att erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter till våra anställda så att de kan bygga upp sina färdigheter och karriärmöjligheter inom vårt företag.​

13 Bekämpa klimatförändringarna

WaterCare utför ett aktivt klimatarbete. Vi tror att våra produkter kan göra skillnad och bidra till att uppnå FN:s mål 13.1 och 13.2 för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.​

Hur vi gör det:​
Vi är medvetna om de stora klimatförändringar som sker under senare år och att det sker mycket snabbt. På WaterCare fokuserar vi på att utveckla och producera produkter som hjälper till att förbättra vattenförhållandena och anpassa städer och områden till klimatrelaterade risker och naturkatastrofer. Ett exempel på en sådan lösning är våra faskinetunnlar, som kan hantera ökande mängder nederbörd och kraftiga skyfall som är en följd av den globala uppvärmningen.​

Specifikt är områden klimatanpassade med WaterCare faskinetunnlar genom att separera regn och avloppsvatten, så att vi kan minska risken för översvämningar och minska belastningen på avloppsreningsverk. 

14 Hav och marina resurser

WaterCare arbetar för en bättre vattenmiljö genom våra produkter – optimal hantering och rening av avloppsvatten med fokus på mål 14.1. Våra produkter påverkar både direkt och indirekt marint liv och biologisk mångfald.​

Hur vi gör det:​
Specifikt renar vi vatten från tungmetaller och andra föroreningar från t ex hamnar och spolplatser innan det släpps ut i havet. Vi arbetar för att förbättra den biologiska mångfalden i området.​